Laste Hoolekande Asutus Lootus asenduskoduteenusel olevate laste külastamise kord

autor NoobiDoobiDoo

Kinnitatud asutuse direktori 04.04.2019.a. käskkirjaga nr. 16-ü

Asenduskoduteenusel olevatel lastel on õigus säilitada vanemaga regulaarsed isiklikud suhted ja otsene kontakt, kui see ei ole vastuolus lapse huvidega. Antud külastamise kord on välja töötatud lähtuvalt lapse huvidest, põhineb lapse ja tema vanemate õigustel ja kohustustel ning aluseks on võetud kehtivad Eesti Vabariigi vanemliku hoolitsuseta jäänud laste eestkostet ning hoolekannet puudutavad seadused ja määrused. 

 • Antud külastamise korra eesmärk on asenduskoduteenusel oleva lapse sotsiaalse võrgustiku loomine, säilitamine ja olemasolevate kiindumussuhete arendamine.
 • Laste Hoolekande Asutus Lootus asenduskoduteenusel viibivate lastega kontakteerumine on võimalik kasutades järgnevaid kontaktandmeid: Aadress: J.Gagarini 7, 40232 Sillamäe, Ida-Virumaa; Tel: I pere– 56 978 651, II pere- 56 959 368, III pere- 56 972 821, IV pere- 56 981 737; e-mail: sots@slootus.eedirektor@slootus.ee
 • Külastuse kokku leppimiseks ning külastusaegade täpsustamisel tuleks ühendust võtta Perekodu perevanemaga.
 • Asenduskoduteenusel viibiva lapse külastusest teavitab perekodu lapse elukohajärgset eestkosteasutust kuna see võimaldab kohalikul omavalitsusel teostada paremini juhtumikorraldusliku sotsiaaltööd.
 • Juhul, kui  kohtu poolt on väljastatud määrus, mis sätestab piiranguid lapsevanema külastamisele on külastamiseks vajalik  lapse elukohajärgse eestkosteasutuse poolt väljastatud vastavat luba.
 • Eestkosteasutuse poolt väljaantud luba omav isik peab külastamisel esitama kodupere kasvatusala töötajale loa ning enda isikut tõendava dokumendi. Luba jäetakse kasvatusala töötaja kätte asenduskodu direktorile edasi andmiseks.
 • Külastaja peab tutvuma ning kirjalikult kinnitama, et on teadlik Laste Hoolekande Asutus Lootus elavate asenduskodu teenusel olevate laste külastamise korrast.
 • Külastaja peab olema kaine ning ei tohi ohustada lapse tervist ja arengut, seada ohtu lapse hooldajate, teiste laste, või personali turvalisust.
 • Laste Hoolekande Asutus Lootus on kohustatud tagama iga kasvandiku turvalisuse. Lähtudes eelnevast, peab iga külastaja kinni pidama perekodu külastamise korra reeglitest ja erakorralistest kokkulepetest seoses külastusega. Reeglite/kokkulepete rikkumisel tuleb külastus koheselt katkestada.
 • Külastamise soovituslikeks päevadeks on iga kuu esimene ja kolmas laupäev.
 • Lähtudes laste igapäevasest rutiinist on eelkooliealiste laste soovituslikeks külastamise kellaaegadeks 10:00-12:00; 15.30-17.30. Kooliealiste laste külastamine on soovituslik kella 10:00-13:00; 14.00-17.00.
 • Kasvatusala töötaja on kohustatud külastuse koheselt katkestama juhul, kui külastuse käigus ilmnevad lapse vaimse ja füüsilise tervise kahjustamise ohu tunnused. Samuti olukorras, kus laps tunneb end ebamugavalt ja ohustatuna.
 • Kasvataja jälgib külastust ning elukohajärgse eestkosteasutuse soovil, koostatakse külastuse kohta kokkuvõtte ja analüüs, mis edastatakse elukohajärgsele eestkosteasutusele.
 • Külastajal on keelatud asenduskodus ja/või selle territooriumil tarvitada ja viibida alkoholi, või narkootilise aine mõju all. Samuti ei tohi külastaja olla vägivaldne agressiivselt meelestatud ning kasutada ebatsensuurseid väljendeid.
 • Külastajal on lubatud tuua lapsele külakosti mänguasjade, riiete, jalanõude, koolitarvete näol.  Kommide, küpsiste, puuviljade ja ka teiste toiduainete toomine külastatavale lapsele võib toimuda ainult asenduskodu meditsiiniõega tel: 56 937 429 eelneva  kokkuleppe ja loa korral.
 • Nakkushaiguste leviku vältimiseks võib asenduskodu kehtestada perearsti nii suulisel kui ka kirjalikul ettepanekul laste külastamise piirangu (karantiini). Piirangu kehtestamisest teavitatakse laste elukohajärgsete kohalike omavalitsuste eestkosteasutusi.

Ehk loed ka neid