Teenused

Osutatame asendushooldusteenust; rehabilitatsiooni teenuseid; lapsehoiuteenust; tugiisiku teenust ja transpordi teenust.

Laste Hoolekande Asutus Lootus on 23-kohaline peresüsteemiga asenduskodu orbudele ja vanemliku hoolitsuseta lastele. Asutuses on neli peret. Igas peres võib elada kuni 6 last. Igas peres töötab 2 perevanemat, lastele on tagatud ööpäevaringne järelvalve ja täiskasvanu kohalolek. Asutuses elavad lapsed sünnist kuni 18.aastaseks saamiseni või kooli lõpetamiseni.

Samuti osutatakse järelhooldusteenus noortele. Teenuse eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine. Järelhooldusteenust osutatakse lähtuvalt juhtumiplaanist, mille alusel kohaliku omavalitsuse üksus tagab isikule eluaseme ning vajaduspõhised tugiteenused ja toetused.

Dokumendid

Asutuse poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnad

Külastamise kord

Kaebuse ja ettepanekute esitamise kord

Asendushooldusteenuse kvaliteedijuhis

Mis on päevakeskus?

Lapsehoiuteenus on lapsevanema töötamist, õppimist või toimetulekut toetav Teenus, mille osutamise ajal tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

Päevakeskuses töötavad kvalifitseeritud lapsehoiutöötajat. Päevakeskus töötab esmaspäevast reedeni 8.00 kuni 18.00 ja vajadus võib jätta last ööseks.

Päevakeskuses on võimalus korraldada kooliõppe.

Teenuse saamiseks palun pöörduda Sillamäe Linnavalitsusele aadressil:

Kesk 27, 40231, Sillamäe.

Dokumendid

Asutuse poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnad

Lapsehoiuteenuse kvaliteedijuhis

Sotsiaaltransporditeenuse kvaliteedi juhis

Mida teeb tugiisik?

Lapse tugiisikuteenuse eesmärk on toetada lapsevanema, eestkostja või lepingu alusel lapse perekonnas hooldaja toimetulekut või töötamist. Lapsevanem, eestkostja, lapse perekonnas hooldaja mõisteid kasutame kirjelduses edaspidi ühise nimetajana – lapsevanem. Samuti on tugiisikuteenuse eesmärgiks lapse ea- või võimetekohase arengu toetamine ja vajadusel hooldustoimingute sooritamine. Teenust pakkudes tuleb sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks ja leevendamiseks tagada lapsele eakaaslastega võrdsed võimalused ning vähendada lapsevanemate hoolduskoormust, andes neile võimalusi tööhõives osalemiseks.

Teenuse saamiseks palun pöörduda Sillamäe Linnavalitsusele aadressil:

Kesk 27, 40231, Sillamäe.

Päevakeskuse kontaktid

tel: 56961986

Mis on rehabilitatsiooni teenus?

 

Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse on kompleksne teenus, mille tulemusel püütakse saavutada toimetuleku paranemine sellise terviseolukorra juures, mis inimesel on (ei ole terviseolukorra parandamine/ravimine).
Sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse hindamine:

 

Alates 01.01.2016 hakkab Sotsiaalkindlustusamet tuvastama (hindama) sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse vajadust

 

Hindamise peavad läbima 16-aastased ja vanemad isikud, kelle rehabilitatsiooniplaan on kehtetu 01.01.2016 seisuga, või kelle plaan lõppeb enne planeeritud teenuse algust

 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajadust hindab Sotsiaalkindlustuameti juhtumikorraldaja, kes viib läbi sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse tuvastamise protsessi ja vormistab otsuse teenuse vajamise või mittevajamise kohta ja/või seostab isiku muude sotsiaalkaitsemeetmetega.

 

Klient võib saada teenust:

• Rehabilitatsiooniprogrammi alusel
• Tegevuskava alusel – tegevuskava koostab Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja
• Rehabilitatsiooniplaani alusel, mis koostatakse rehabilitatsiooniasutuses

 

Rehabilitatsiooniplaan koostatakse endiselt kõigile esmakordselt puuet taotlevatele lastele, puude raskusastme väljaselgitamiseks.

 

Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenusele registreerimine:

 

Peale Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja juurest saadud rehabilitatsioonivajaduse otsust, peab isik pöörduma teenuse osutaja poole lepingu sõlmimiseks 60 päeva jooksul.

Sotsiaalkindlustusamet võtab isikult üle sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest maksmise kohustuse üle kuni 2 aastaks – st isikul on õigus riigi rahastatavat teenust saada eesmärgi saavutamiseks mitte kauem kui 2 aasta jooksul. 2 aasta möödudes peab inimene pöörduma jälle Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja poole rehabilitatsioonivajaduse hindamiseks.

 

Dokumendid

 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hind (pdf)

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kvaliteedi juhis